Zaregistrujte se a získejte stálou zákaznickou slevu až -15% na veškerý sortiment.

Obchodní podmínky

 

Společnosti Designo Magia s.r.o. se sídlem Vsetínská 1056, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, elektronická adresa: info@designomagia.cz, telefon: +420 774 693 329, identifikační číslo (IČO): 043 68 398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89553, (dále jen „Designo Magia s.r.o.“ nebo „prodávající“), pro smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bigcarp.cz.

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

  1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Designo Magia s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobu (spotřebitelem) či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístněného na internetové adrese www.bigcarp.cz (dále též jen jako „webová stránka“ nebo „webové rozhraní obchodu“).

  1.2 V případě, že uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím stanoví odchylná ujednání, od těch uvedených v následujících obchodních podmínkách, má přednost ustanovení kupní smlouvy.

  1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující k těmto uzavřením smlouvy ve smyslu, jak je dále uvedeno, přistupuje a je jimi v rámci uzavřené kupní smlouvy vázán.

  1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením současně nedochází k ujednání v rozporu s § 1814 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a ani tím nedochází k obcházení předmětného ustanovení a jakýkoli výklad neslučující se s tímto nelze připustit.

  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Umožňuje-li to webové rozhraní obchodu, je objednávání zboží možné provést i bez registrace a to přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, resp. za ztrátu či zneužití dat z důvodu ležící na straně kupujícího.

  2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6 Kupující bere na vědomí, že u zřízeného uživatelského účtu není zajištěna nepřetržitá dostupnost 24 hodin, 365 dní v roce, resp. zejména z důvodu provedení nezbytné údržby hardwarového či softwarového vybavení prodávajícího nemusí být uživatelský účet pro nákup zboží na webovém rozhraní v určitém čase dostupný. V této souvislosti nevznikají kupujícímu žádná práva ani nároky k žádné náhradě jakékoli újmy apod.

  3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY)

  3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje (prezentuje) seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivě nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ujednání podle předchozí věty nebrání Prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, případně mu poskytnout na zboží další slevy, a to i další, dále výslovně nezmíněné.

  3.2 Prodávající kupujícího upozorňuje, že zboží prezentované na webovém rozhraní je informativního charakteru a do doby akceptace objednávky ze strany Prodávajícího není kupní smlouva uzavřena.

  3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto náklady jsou však platné pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě žádosti o doručení mimo území České republiky je nutné toto výslovně a individuálně sjednat s prodávajícím, přičemž tyto náklady nelze stanovit předem.

  3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (objednávku) ve webovém rozhraní obchodu.

  3.5 Objednávka, která je návrhem na uzavření smlouvy, obsahuje zejména:
  3.5.1 identifikační údaje kupujícího, včetně údajů kontaktních (především adrese elektronické pošty),
  3.5.2 specifikaci objednávané zboží (objednávaného zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu),
  3.5.3 celkovou kupní cenu zboží a způsob její úhrady,
  3.5.4 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, resp. o převzetí objednaného zboží,
  3.5.5 informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

  3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

  3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména v závislosti na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení vytvořené objednávky.

  3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

  3.10 Kupující zasláním objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání této smlouvy. Náklady vzniklé při uzavírání kupní smlouvy v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady nejsou ze strany prodávajícího jakkoli navýšeny apod. od základní sazby, kterou má kupující u svého poskytovatele internetových či telefonních služeb sjednáno.

  4. CENA ZBOŽÍ, SLEVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1 Kupní ceny zboží uvedené na stránkách www.bigcarp.cz a ceny zde uvedené se použijí v případě prodeje zboží uskutečněného prostřednictvím tohoto internetového obchodu, tj. prodeje uskutečněného dle těchto obchodních podmínek. Tyto ceny se tak mohou případně lišit od cen při prodeji zboží v provozovně prodávajícího nebo při prodeji prostřednictvím servisních techniků prodávajícího, apod., na které nedopadají tyto obchodní podmínky.

  4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  4.2.1 v hotovosti, výdejní místo na adrese Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
  4.2.2 dobírkou prostřednictvím přepravní společnosti DPD nebo České pošty,
  4.2.3 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému momentálně nelze.

  4.3 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od příslušného přepravce.

  4.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím-spotřebitelem zasláno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat v listinné podobě na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky na adresu prodávajícího info@bigcarp.cz. Pro odstoupení od smlouvy může kupující-spotřebitel využit následující vzorový formulář:
  OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Adresát: Designo Magia s.r.o., Vsetínská 1056, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, email: info@bigcarp.cz

  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
  ........................................................................... (*specifikujte dle faktury)
  Datum objednání: ..........................(*)
  Datum převzetí: ..........................(*)
  Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele: ...................................(*)
  Adresa kupujícího-spotřebitele: ............................................(*)
  Vrácení plnění požaduji převodem na účet / hotově (převezmu osobně) / poštovní poukázkou na adresu spotřebitele (*)
  Číslo účtu, na který požadujete poukázat plnění: ..............................(*)
  Datum: ..........................(*)
  Podpis: ..........................(*)

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  5.2 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku obchodních podmínek musí kupující vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů, od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zasláno zpět na adresu prodávajícího nebo předáno osobně na adrese prodávajícího v době mezi pondělí-pátek 8:00-16:00. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  5.3 Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující.

  5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než prodávajícímu kupující-spotřebitel zboží předá. Plnění bude vráceno včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení plnění kupujícímu proběhne stejným způsobem, jakým plnění prodávající od kupujícího získal, přednostně však vždy bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo jiným způsobem, dle dohody s kupujícím.

  5.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je to s ohledem na jeho vlastnosti a povahu nutné, oprávněn v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je přitom prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.6 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy to zákon nepřipouští, tj. v případech stanovených např. v § 1837 občanského zákoníku.

  5.7 Kupující - právnická osoba může odstoupit od smlouvy dle §2001 - §2005 občanského zákoníku.

  5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1 Není-li stanoveno v konkrétní uzavřené kupní smlouvě jinak, zajišťuje prodávající dopravu objednaného zboží pro kupujícího na území České republiky dle platných přepravních obchodních podmínek společnosti DPD a České pošty.

  6.2 Místo doručení zboží určuje kupující při objednávání zboží. Zboží je možno dodat na adresu uvedenou kupujícím. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu bez dalšího kupující stvrzuje, že zásilka byla neporušena. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.4 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.5 Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti kupujícího ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží nebo jinou věc v místě doručení předat (dále jen "nedoručitelné zboží" nebo "nedoručitelná jiná věc"), mají smluvní strany za to, že prodávající tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených (vzniklých) nákladů. Prodávající je povinen, pokud je to s ohledem na konkrétně vzniklou situaci možné, kupujícího o této skutečnosti informovat a umožnit mu na náklady kupujícího upřesnit instrukce k místu doručení zboží zasláním nové objednávky. V takovémto případě vzniká nová kupní smlouva okamžikem doručení nové objednávky s upřesněným místem doručení. Současně si prodávající a kupující pro tento případ sjednávají, že původně uhrazená kupní cena, kterou by byl prodávající povinen pro odstoupení kupujícímu vrátit, započtena na nově uzavřenou kupní smlouvu. Kupující je však povinen při převzetí zboží na základě nové objednávky uhradit i náklady prodávajícímu, které mu vznikly v souvislosti s dříve nedoručitelným zboží. V případě, že kupující tyto náklady neuhradí, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

  6.6 V případě, že je dodání uskutečňováno prostřednictví dopravce, umožní prodávající kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, popřípadě je určuje smlouva o přepravě zboží.

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 - 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že
  7.2.1 je bez vad,
  7.2.2 má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  7.2.3 se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.4 na ní neváznou práva třetích osob,
  7.2.5 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  7.2.6 vyhovuje požadavkům stanovených příslušnými právními předpisy.

  7.3 Ustanovení uvedená v odst. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  7.5 Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.

  7.6 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.7 Podrobnější postup, jakož i práva a povinnosti stran, související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, případně se postupuje podle občanského zákoníku v souladu se specifikacemi zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a mohly zasáhnout do oprávněných práv prodávajícího.

  8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  8.7 Prodávající informuje tímto kupujícího-spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů z kupní smlouvy v souladu s ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  9.4 Prodávající je oprávněn, za dodržení příslušných právních předpisů, pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.5 Prodávající osobní údaje zpracovává na dobu nezbytně nutnou pro naplnění jejich účelu stanoveného v odst. 9.3 tohoto článku. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.6 Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Současně byl kupující informován, že v případě, že si již nebude přát nadále být evidován v databázi prodávajícího, může o „vymazání“ požádat na elektronické adrese prodávajícího: info@bigcarp.cz

  9.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  9.7.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  9.7.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9.9 Kupující, v případě že ve smyslu odst. 9.3 neuvedl jinak, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zakoupeným zbožím či jiným dalším zbožím prodávajícího, jakož i informací o službách a podniku prodávajícího, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce či na uživatelském účtu, a rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na stejnou adresu.

  • 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

   10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

   10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020 do vydání nových obchodních podmínek.

  V Bystřici pod Hostýnem dne 1.1.2020